R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag
Wanneer u te maken heeft of heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact opnemen met het Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag RKK. Dat mag ook anoniem. Er wordt geluisterd naar uw verhaal. We geven u informatie over mogelijke vervolgstappen en ook kunnen we u in contact brengen met een vertrouwenspersoon.

Documenten, artikelen, rapportages
Sinds 2010, toen de eerste berichten verschenen over seksueel misbruik van minderjarigen binnen de RK Kerk in Nederland, is er veel gebeurd. Verklaringen zijn opgesteld, onderzoeken gestart, rapporten gemaakt en adviezen gegeven en uitgewerkt. De al in de jaren 90 in het leven geroepen organisatie ‘Hulp en Recht’ voor slachtoffers werd volledig gereorganiseerd in een onafhankelijke stichting Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

deetmanDe meeste van de rapporten, adviezen en verklaringen zijn in de loop van de tijd op deze website geplaatst en daarop nog steeds te vinden. Omdat het hier gaat om zaken vanaf begin 2010 heeft de redactie van deze website besloten ze in een apart onderdeel nogmaals op te nemen. Nu zijn ze gerubriceerd zodat ze makkelijker te vinden zijn en blijven. Op deze manier is voor iedereen direct duidelijk welke stappen er inmiddels zijn gezet en waar men eventueel voor (meer) informatie terecht kan. Opgenomen zijn de volgende onderdelen:

Hier vindt u de verschillende advies- en onderzoeksrapporten die sinds begin 2010 in opdracht van de bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen zijn uitgebracht.

Tussenrapport Commissie Deetman
In deze rapportage stelde de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk haar adviezen op om te komen tot betere hulpverlening aan de slachtoffers. Lees meer
December 2010 

Adviesrapport Commissie Lindenbergh: compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen

Een rapportage met adviezen met betrekking tot genoegdoening, waaronder een schadevergoedingsregeling, opgesteld door de commissie Lindenbergh. Lees meer
Juni 2011

Wielen verwisselen onder een rijdende trein
Hierin werden het tussenadvies van de commissie Deetman omgezet in beleid om te komen tot praktische uitvoering. Opgesteld door de commissie Bandell. Lees meer
Juni 2011

Eindrapport commissie Deetman
Het volledige eindrapport van de commissie Deetman bestaat uit twee delen.
Deel 1: Het onderzoek
Deel 2: Achtergrondstudies
December 2011

Voorleesbrief Nederlandse bisschoppen
Als reactie van de bisschoppen op het eindrapport Deetman werd in alle rooms-katholieke kerken in Nederland een brief aan de gelovigen voorgelezen. Lees meer
December 2011

Rapportage Nederlandse Bisschoppenconferentie en Konferentie Nederlandse Religieuzen: Preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag binnen de Rooms-Katholieke Kerk en aanpak herstel, erkenning en genoegdoening 2010-2015. Lees meer.

December 2016

Brief van de Heilige Vader Franciscus op het feest van de Heilige Onnozele Kinderen. Lees meer. 28 December 2016, Nederlandse vertaling maart 2017

December 2017

Eindverslag Stichting Beheer & Toezicht

Eindverslag Stichting Beheer & Toezicht Engelse vertaling

September 2018

Verklaring Nederlandse Bisschoppenconferentie over seksueel misbruik 10 09 2018

Juli 2019

Overzicht van het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk

In de afgelopen jaren zijn er meerdere artikelen door het Secretariaat van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland gepubliceerd. Deze zijn hier te downloaden, evenals enkele themanummers van de uitgave Kerkelijke Documentatie.

Artikelen in RKKerk.nl

2011

2010

Artikelen in Kerkelijke Documentatie

KD nr. 10/2011
Het tweede tussenadvies over hulp aan en recht voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland / bijbehorende persberichten / Compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen: aanspraken, procedure en toelichting

KD nr. 6/2011 (blz. 16-22)
Congregatie voor de Geloofsleer – Rondzendbrief om de bisschoppenconferenties te helpen richtlijnen op te stellen voor de behandeling van gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen door geestelijken

KD nr. 3-4/2010
Brief paus Benedictus aan katholieken Ierland / Uitleg basisprocedures Congregatie voor de Geloofsleer in geval van seksueel misbruik van minderjarigen / Onderzoeksvoorstel drs. Deetman / Persberichten Nederlandse bisschoppen inzake misbruik.

Alle pers-, websiteberichten en verklaringen sinds maart 2010 zijn op deze pagina overzichtelijk gerangschikt.

2024

2023

2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  Hier vindt u een overzicht van de maatregelen die het Vaticaan heeft genomen op het gebied van seksueel misbruik.