Het SRKK publiceert kerkrechtelijke documenten met juridische of financiële regelingen die van belang zijn voor de Nederlandse Kerkprovincie. Hier ziet u de edities in deze serie die u kunt bestellen of downloaden vanaf deze site.

Wereldkerk
Als instituut met meer dan een miljard gelovigen en met vele duizenden geestelijken en leken als bestuurders en medewerkers, kent de katholieke Kerk een omvattend geheel van regels om alles in goede banen te leiden. De normen voor de wereldkerk zijn voor een groot deel vastgelegd in het Wetboek van Canoniek Recht, in het Latijn: Codex Iuris Canonici. Deze geldt voor de zogeheten ’Latijnse Kerk’, niet voor de katholieken oosterse kerken. De Nederlandse uitgave van de Codex kan besteld worden bij het SRKK voor € 24,95 (studenten € 20,-).

Particulier canoniek recht
Naast dit zogeheten canoniek recht voor de universele Kerk kennen de plaatselijke Kerken (de bisdommen) hun eigen regelgeving, het particulier canoniek recht. Zo maken alle kerkprovincies hun eigen toepassingsbesluiten bij de Codex Iuris Canonici en tal van eigen juridische en financiële regelingen.

Regelingen RK Kerkgenootschap
In Nederland verschijnt de reeks Regelingen RK Kerkgenootschap met regelingen die door de Nederlandse Bisschoppenconferentie zijn vastgesteld, zoals de Statuten van de Bisschoppenconferentie, regelingen voor het bestuur van het RK Kerkgenootschap, het bestuur van een parochie en van een parochiële caritasinstelling. Andere regelingen betreffen de priesteropleidingen, de honorering van priesters en diakens, de bescherming van persoongegevens en bepalingen voor katholieke en kerkelijke rechtspersonen.

Kerkelijke huwelijkssluiting
De Kerk heeft in het Wetboek van Canoniek Recht regels over het voltrekken van een kerkelijk huwelijk opgesteld. Zo dient voorafgaand aan de kerkelijke huwelijkssluiting onderzocht te worden of bruid en bruidegom vrij zijn om met elkaar een kerkelijk huwelijk te sluiten (de zgn. status liber). Bij dit onderzoek wordt het door de Nederlandse Bisschoppenconferentie vastgestelde formulier Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting, het huwelijksformulier, gebruikt.

Katholiek onderwijs
In het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs is de juridische grondslag te vinden voor het werk van de bisschoppelijk gedelegeerden voor het onderwijs, de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en godsdienstleraren voortgezet onderwijs.

Begraafplaatsen
Het Wetboek van Canoniek Recht beveelt aan om daar waar het kan eigen kerkelijke kerkhoven te hebben (canon 1240). Het particuliere recht dient de gedragsregels op de kerkhoven vast te leggen (canon 1243). Daartoe heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie een Modelreglement voor het beheer van een begraafplaats opgesteld. Parochies en kerkelijke instellingen die een begraafplaats exploiteren, kunnen aan de hand hiervan een eigen reglement opstellen, ofwel hun bestaande reglement aanpassen.

Allochtonen
In een andere modelregeling zijn Modellen voor de structurering van allochtone geloofsgemeenschappen te vinden, een uitwerking van de Vaticaanse instructie De pastorali Migratorum Cura uit 1969. De Regeling bevat onder meer een modelreglement voor het bestuur van een parochie voor allochtonen en een statuut voor de allochtonencommissie.

Rechtspositie
Verschillende regelingen gaan over de rechtspositie van werknemers bij hun kerkelijke werkgever, zoals kerkmusici en pastoraal werkers. Voor werknemers in een parochie zijn door de Nederlandse Bisschoppenconferentie een  Modelarbeidsovereenkomst en Standaardarbeidsvoorwaarden opgesteld. Actueel geldende bedragen en details over de beloning van priesters, diakens en personeel in dienst van een parochie zijn opgenomen in de jaarlijkse beloningsbrief die steeds medio januari verschijnt. Ook voor werknemers van de R.-K. Kerkprovincie geldt een rechtspositiereglement. Over rechtspositionele vragen bestaan er belangrijke uitspraken van het Bisschoppelijk Scheidsgerecht.

Kijk hier voor overige documenten.