Indachtig de bede van Christus ‘dat zij één zijn’ (Joh. 17, 11) zijn christenen geroepen om te groeien in onderlinge eenheid. In het directorium voor de oecumene (1993) staat: “Zij die in de naam van Christus zijn gedoopt, zijn juist daardoor geroepen zich te wijden aan het streven naar eenheid”.

In de loop van de eeuwen is het tot scheuringen binnen de Kerkgemeenschap gekomen. Vooral in de laatste decennia wordt er hard gewerkt aan het herstel van de eenheid van alle christenen, ook wel oecumene geheten. Wereldwijd wordt de oecumenische dialoog vanuit de Katholieke Kerk bevorderd door de pauselijke raad voor de eenheid van de christenen. In de Nederlandse kerkprovincie geven de bisschoppen gestalte aan hun oecumenische opdracht door vanuit hun conferentie middels het referentschap oecumene de nodige contacten te onderhouden met andere christenen, alsmede de dialoog en de samenwerking met andere christenen verder te verdiepen en te versterken.

De bisschop referent is onder meer bestuurslid van de Raad van kerken in Nederland en lid van de plenaire vergadering van de Raad. Met de Katholieke vereniging voor Oecumene (KVO) onderhoudt de bisschop referent goede contacten. Naast genoemde contacten zijn er ook de contacten met katholieken van de byzantijnse ritus en met de oosterse en orthodoxe kerken.

Laatste berichten over oecumene

Platform Rome-Reformatie in verklaring: zoek concrete stappen naar eenheid

“Wij geloven dat de schatten die God de kerk in de afgelopen 500 jaar heeft gegeven thuishoren in de kerk die verbonden is met de oorsprong, de kerk van de apostelen, waarvan Christus de hoeksteen is.” Zo spreekt een groep protestantse en katholieke theologen zich op 24 januari 2024 uit, tijdens de Gebedsweek voor de […]

Symposium in Breda: Kerk en slavernij

Een samenwerkingsverband van Bredase kerken en maatschappelijke organisaties houdt op vrijdagmiddag 26 januari 2024 in Breda een symposium over het thema: Kerk en slavernij. Verleden-heden-toekomst. Bisschop van Paramaribo, mgr. Karel Choennie is een van de sprekers tijdens deze oecumenische bijeenkomst.

Herdenkingsdienst slavernijverleden onder auspiciën van de Raad van Kerken op 30 juni

Op de vooravond van de viering van de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij op 1 juli wordt op 30 juni onder auspiciën van de Raad van Kerken in Nederland in Amsterdam een herdenkingsdienst gehouden. Het thema van de dienst luidt: Gedeeld verleden – gezamenlijke toekomst, Kerken samen op weg naar heilzame verwerking van het slavernijverleden. […]

Internationaal symposium: ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu’

Op donderdag 1 juni wordt in de Domkerk te Utrecht een internationaal symposium gehouden met de titel: ‘Slavernij, doorwerking en bevrijding. Stemmen uit de Kerken, toen en nu’. Het symposium gaat over de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van kerken in de slavernij. Er zijn sprekers uit onder meer Nederland en Suriname en mgr. Karel Choennie, bisschop […]