Christus droeg zijn leerlingen op om over de wereld uit te gaan en de Blijde Boodschap aan heel de schepping te verkondigen. Vanaf het begin hebben de apostelen en vele anderen deze zending (missie) waargemaakt door het Evangelie bij vele volkeren bekend te maken. De apostelen trokken naar Afrika, Azië en Europa, maar het oudste christendom is geworteld in het Midden-Oosten.

Missionarissen
In de afgelopen eeuw zijn vanuit Europa grote aantallen missionarissen naar alle werelddelen uitgetrokken om het christelijk geloof uit te dragen. Steeds meer werd daarbij ingezien dat het er niet om gaat dat alleen theoretisch te brengen maar de mensen in die landen ook concreet te helpen bij hun ontwikkeling. Zo kwam er een grote stroom van hulpverlening op gang vanuit de ‘rijke landen’ naar de ‘arme landen’.

Van eenzijdige hulp naar tweerichtingverkeer
Lange tijd was deze hulpverlening nogal eenzijdig. In de jaren zestig groeide het bewustzijn van de eigen geschiedenis, roeping en waardigheid van de gelovigen in de ontwikkelingslanden. Het Westen ontdekte dat het ook veel kan leren van het Zuiden. Nu is missie veel meer tweerichtingverkeer geworden: een geven en ontvangen van beide kanten. Zo is er een levendige uitwisseling tot stand gekomen tussen bisdommen en parochies in Nederland en kerkgemeenschappen in die andere werelddelen.

Missionaire organisaties
Vanouds helpen speciale organisaties om geld bijeen te brengen voor het werk van de missionarissen. Zo waren er de Pauselijke Missiewerken (nu Missio), het Centraal Missie Secretariaat (nu De Week van de Nederlandse Missionaris, Pinksteractie), de Medische Missie Actie (nu Memisa, onderdeel van Cordaid)) en de Missie Verkeersmiddelen Actie (nu Miva). In 1961 werd door de Nederlandse bisschoppen de Bisschoppelijke Vastenactie opgericht en in 1967 de Bisschoppelijke Adventsactie.

MOV-groepen in parochies
In veel parochies in ons land zetten Werkgroepen voor Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV-werkgroepen) zich in deze gemeenschappen en voor de campagnes en collectes van de missionaire organisaties.

Jaarlijkse campagnes

Ieder jaar zijn er de campagnes van:
Vastenaktie (in de Veertigdagentijd vóór Pasen) van de bisschoppelijke Vastenaktie;
De actieweek van de Week Nederlandse Missionaris (elk jaar van Hemelvaart tot en met Pinksteren)
Vredesweek (in september) van Pax
Wereldmissiemaand (oktober) van Missio (Pauselijke Missiewerken Nederland)
Adventsactie (in de vier weken van de Advent) van de Bisschoppelijke Adventsactie.