Op plaatselijk vlak zijn er parochies; deze zijn geografisch bepaald. Een priester geeft namens de bisschop leiding aan de plaatselijke geloofsgemeenschap. Die priester wordt pastoor genoemd. Voor het beheer van de materiële zaken wordt een pastoor geholpen door het kerk- of parochiebestuur. In de afgelopen jaren zijn vele parochies samengevoegd in grotere parochieverbanden. Dat betekent dat meerdere kerken zijn gaan samenwerken onder één pastoor en één kerkbestuur en zo samen een grote parochie vormen, dit ten gevolge van de verdergaande ontkerkelijking in Nederland. Om kosten te besparen werd samenwerking noodzakelijk.