Er zijn in Nederland zo’n 3,7 miljoen katholieken.  Onderzoeksbureau Kaski houdt jaarlijks de kerncijfers bij.

Kaart nederland bisschoppenZeven bisdommen
Ons land telt zeven bisdommen. Aan het hoofd hiervan staat een bisschop. Sommige bisschoppen worden bijgestaan door een of twee hulpbisschoppen. Samen met het zogeheten Ordinariaat voor de Strijdkrachten (dat met een bisdom gelijk wordt gesteld) vormen de zeven bisdommen de Nederlandse kerkprovincie.

Kerkprovincie en bisschoppenconferentie
Een kerkprovincie bestaat uit een aantal met elkaar verbonden bisdommen die hun handelen op elkaar afstemmen. Een kerkprovincie is een groepering van bisdommen. Een bisschoppenconferentie is een groepering van bisschoppen. Grotere landen hebben vaak meerdere kerkprovincies, maar één bisschoppenconferentie.
Nederland vormt één kerkprovincie. De Nederlandse Bisschoppenconferentie is het permanente overlegorgaan waarin de bisschoppen en hulpbisschoppen van ons land gezamenlijk beleid maken voor zaken die de Kerkprovincie in haar geheel betreffen. Het bestuur en de inrichting van de kerkprovincie is geregeld in het Reglement voor het RK Kerkgenootschap.

Voorzitter
Aan het hoofd van de Kerkprovincie staat altijd de aartsbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Hij is niet automatisch ook voorzitter van de Bisschoppenconferentie; die kiezen de bisschoppen zelf. In 2011 kozen de Nederlandse bisschoppen mgr. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, tot voorzitter van de Conferentie, als opvolger van mgr. Van Luyn, tot dan bisschop van Rotterdam. In 2016 werd mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, gekozen tot nieuwe voorzitter, nadat de aartsbisschop had aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.

Secretariaat
Het Secretariaat Rooms-Katholieke Kerk in Nederland (SRKK) functioneert als het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en ondersteunt de beleidssectoren van de conferentie. Het secretariaat heeft een afdeling Pers en Communicatie en verzorgt in opdracht van de perschefs van de bisdommen ook maandelijks de Parochiebladenservice: kant en klare berichten en illustraties voor parochiebladen, die gratis en rechtenvrij door parochies kunnen worden overgenomen in hun eigen bladen en websites. Alle berichten op rkkerk.nl gepubliceerd bij nieuws/actueel mogen bovendien over worden genomen met bronvermelding: www.rkkerk.nl.

Adressen

Adressen

Bisschoppelijke referentschappen

Bisschoppelijke referentschappen

Bisschoppenconferentie

Bisschoppenconferentie

In- en uitschrijven

In- en uitschrijven

 
Kerncijfers

Kerncijfers