Een bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs is een diocesaan beleidsmedewerker op het gebied van katholiek onderwijs. Deze is namens de bisschop belast met de zorg voor goed onderwijs in het bisdom en voor de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke en religieuze identiteit van kinderen en jonge mensen.

Taken van de bisschoppelijk gedelegeerde
Zijn of haar aandacht gaat vooral uit naar levensbeschouwelijke, religieuze en ethische aspecten, naar de katholieke identiteit van de school en naar de organisatie van het onderwijs (met name de beschikbaarheid en toegankelijkheid ervan).

College van Bisschoppelijk Gedelegeerden
De Bisschoppelijk Gedelegeerden voor onderwijs uit de zeven bisdommen vormen samen het College van Bisschoppelijk Gedelegeerden (CBGO). De taken van een gedelegeerde en van het CBGO zijn omschreven in het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO) en de toelichting daarop (door de bisschoppen vastgesteld op 16 juni 1987).

Officium Educationis
Sinds 2004 vervult het CBGO ook de functie van Officium Educationis, het orgaan dat beleidsadviezen geeft aan de Bisschoppenconferentie.

Namen en adressen
Lijst van namen en adressen van College Bisschoppelijk Gedelegeerden voor Onderwijs / Officium Educationis.