Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Dossiers > Uitgelicht: Misbruik > Afronding behandeling klachten slachtoffers misbruik R.-K. Kerk

Afronding behandeling klachten slachtoffers misbruik R.-K. Kerk

Bij de Klachtencommissie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R.-K. Kerk vond op dinsdag 25 oktober de mondelinge behandeling plaats van de laatste reguliere zaken van twee slachtoffers. Verwacht wordt dat rond 1 december het laatste advies wordt uitgebracht. De Compensatiecommissie die slachtoffers een geldelijke tegemoetkoming toekent, heeft nog 60 aanvragen in behandeling. Die zullen naar verwachting binnen drie maanden gereed zijn. Het werk van beide commissies zit er dan op.

Dit laat het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK weten middels een bericht op de website www.meldpuntmisbruikrkk.nl

Aangegeven wordt dat het Platform Hulpverlening nog bezig is met een project, waarbij alle slachtoffers na afloop van de procedures nog eens worden benaderd om hulpvragen na te gaan.
Naar verwachting sluit het Meldpunt voor seksueel misbruik binnen de R.-K. Kerk in april 2017.

Hieronder volgt de volledige tekst van het persbericht:

Persbericht 25 oktober 2016
Afronding behandeling klachten slachtoffers misbruik R.-K. Kerk

Bij de Klachtencommissie voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R.-K. Kerk heeft dinsdag 25 oktober de mondelinge behandeling plaatsgevonden van de laatste reguliere zaken van 2 slachtoffers. Verwacht wordt dat rond 1 december het laatste advies wordt uitgebracht. De Compensatiecommissie die slachtoffers een geldelijke tegemoetkoming toekent, heeft nog 60 aanvragen in behandeling. Die zullen naar verwachting binnen 3 maanden gereed zijn. Het werk van beide commissies zit er dan op.

Het Platform Hulpverlening is nog bezig met het project Nazorg. Daarbij worden alle slachtoffers na afloop van de procedures nog eens benaderd om hulpvragen na te gaan. Maar dit project zal enkele maanden later worden afgerond.

Naar verwachting sluit het Meldpunt voor seksueel misbruik binnen de R.-K. Kerk in april 2017.

3678 meldingen
Vanaf voorjaar 2010, toen de stroom meldingen begon, tot eind 1 oktober hebben zich in totaal 3678 mensen gemeld. 2060 slachtoffers dienden een klacht in.
1618 lieten het om allerlei redenen bij een melding, ondanks uitnodigingen die om te zetten in een klacht. Men vond een melding alleen al voldoende of zag er tegen op een klaagschrift in te dienen. Andere klachten zijn niet behandeld bijvoorbeeld vanwege niet ontvankelijkheid of overlijden van slachtoffers. Ook werden bijvoorbeeld 246 klachten ingetrokken en in 303 zaken is een schikking getroffen. Verder zijn zaken aangehouden o.m. vanwege mediation.

In de cijfers is opgenomen wat het effect was van de opschuiving op last van de rechter, van de sluitingsdatum van 1 juli 2014 naar 1 mei 2015: zo’n 300 slachtoffers hebben toen nog een klacht ingediend of hebben hun eerdere melding alsnog omgezet in een klacht.

Punt van aandacht zijn de meldingen die niet meer bij de Klachtencommissie in behandeling konden worden genomen na 1 mei 2015. Een aantal van die meldingen is op begrijpelijke termijnoverschrijding door de Klachtencommissie beoordeeld en daadwerkelijk omgezet in een formele klacht, een aantal heeft anderszins tot afdoening geleid. Blijven over meldingen die zijn doorgeleid naar het betreffende kerkelijk gezag; de melders hebben daarvan ook bericht gehad. Het Meldpunt is verder niet betrokken in het vervolg, behoudens waar het gaat om hulpverlening. De melders is ook hulpverlening door het Platform Hulpverlening aangeboden en daarvan is beperkt gebruik gemaakt.

1000 klachten gegrond
Uiteindelijk heeft de Klachtencommissie ruim 1400 klachten afgerond, na een zitting, meestal in aanwezigheid van het slachtoffer. Bijna 1000 klachten zijn geheel of gedeeltelijke gegrond verklaard. In 311 zaken was de uitspraak niet gegrond, veelal door gebrek aan steunbewijs. Voor deze slachtoffers heeft de R.-K. Kerk een slotactie opgezet om hen alsnog genoegdoening en compensatie te bieden.

Compensatie
Slachtoffers kunnen bij gegrond verklaring van hun klacht door de Klachtencommissie een compensatie aanvragen. Er zijn 5 categorieën van compensatie al naar gelang de ernst van het misbruik. Tot 1 november hebben 930 slachtoffers zo’n aanvraag ingediend. In 819 zaken is een uitspraak gedaan. Daarvan waren er 4 niet ontvankelijk. In categorie 1 kregen 26 slachtoffers een compensatie, 114 in categorie 2, 271 in 3, 86 in 4 en 318 in categorie 5. Die laatste categorie kent een maximum van 100.000 euro.
Totaal is aan compensatie nu ruim 29 miljoen euro uitgekeerd. Na afloop van de laatste zaken zal dit bedrag naar verwachting zijn opgelopen tot ruim 30 miljoen euro.

Na sluiting van het Meldpunt in het voorjaar van 2017 zal het bestuur een meer uitgebreid eindverslag uitbrengen niet alleen over 2016 en 2017, maar over de hele periode.