Met de term catechese (Grieks voor onderricht) wordt in de christelijke wereld ’geloofsonderricht’ bedoeld. Het geloof is een genade, dat wil zeggen: je krijgt het geheel ‘gratis’ van God. Maar dat betekent niet dat je er niets voor hoeft te doen!

God kan je de genade van het geloof schenken als je er oprecht om vraagt en je je verdiept in de kern ervan. Zelfs als je het geloof via je ouders hebt meegekregen, moet je je verdiepen in de geloofswaarheden om de enorme rijkdom van het geloof dieper tot je te laten doordringen.

Door de Kerk
Het geloof ontvang je door de Kerk, die het geloof van Christus heeft ontvangen, het door alle eeuwen heen heeft doorgegeven, het heeft behoed voor vervalsingen en het steeds opnieuw in de tijd van nu laat oplichten. Het geloof van de Kerk vind je in heel beknopte vorm terug in de geloofsbelijdenis die in liturgievieringen wordt opgezegd, het Credo.

Catechismus
Als hulpmiddel voor het geloofsonderricht bestaan ook al eeuwenlang boeken die een overzicht geven van de voornaamste leerpunten, vaak in de vorm van vraag en antwoord. Zo’n boek wordt wel catechismus genoemd. Op initiatief van paus Johannes Paulus II verscheen in 1992 vanuit het Vaticaan de omvangrijke Catechismus van de katholieke Kerk.

Officium Catecheticum
Binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland is door de Bisschoppenconferentie een catechetisch bureau ingesteld, het Officium Catecheticum. Deze heeft als voornaamste taak de bisdommen bij te staan op catechetisch gebied. In samenwerking met de bisdommen heeft het Officium Catecheticum een reeks projecten uitgewerkt voor verschillende doelgroepen en enkele belangrijke documenten uitgegeven.

Het officium heeft de afgelopen jaren enkele belangrijke documenten uitgegeven. Naast allerlei lopende projecten en uitgaven kunnen deze als een basis worden beschouwd voor de catechese in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.