About Anna Kruse

Bisschoppen en religieuzen stemmen in met compensatieregeling

Utrecht – De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben ingestemd met een Compensatieregeling voor slachtoffers van seksueel misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland. Deze regeling is gebaseerd op het advies van de Commissie Lindenbergh en is in de voorbije maanden ontwikkeld door de Coördinatiecommissie onder voorzitterschap van de heer Ronald Bandell. Lees verder

Nieuwe procedure klachten seksueel misbruik

Op 1 november 2011 is de Procedure Klachtencommissie seksueel misbruik in de RK Kerk in werking getreden, ter vervanging van de Procedure bij klachten van seksueel misbruik d.d. 9 oktober 2007. Onder de nieuwe procedure is het onder meer mogelijk om bezwaar in te dienen tegen een advies van de Klachtencommissie of te verzoeken om herziening van een advies. Voor klaagschriften die vóór 1 november 2011 zijn aanvaard, geldt de op dat moment geldende procedure, tenzij de nieuwe procedure voor de klager gunstiger is. De procedure kan gedownload worden op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

Bestuur Meldpunt Seksueel Misbruik RKK in functie

Utrecht – 13 oktober 2011 – Met de benoeming van het bestuur en het passeren van de statuten is de burgerlijke stichting gestart die voortaan verantwoordelijk is voor het toezicht op de correcte behandeling van meldingen en klachten over seksueel misbruik in de RK Kerk. De oprichting vond plaats in opdracht van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De officiële naam van de statutair in Utrecht gevestigde stichting is Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk in Nederland. Bestuursvoorzitter is mevrouw Karla Peijs; de heer Rob van de Beeten is secretaris en de heer Ton Peek penningmeester. Lees verder

Perscommuniqué inzake rapport commissie Bandell

’s-Hertogenbosch / Utrecht, 24 juni 2011 – De Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben het rapport van de Commissie Bandell, Wielen verwisselen onder een rijdende trein, aangeboden aan de Onderzoekscommissie seksueel misbruik in de rk Kerk (Commissie Deetman). Vandaag werd dit rapport tijdens een persconferentie in Den Haag door de heer Bandell nader toegelicht. Lees verder

Perscommuniqué inzake reactie op Tussenrapport Commissie Deetman

Zeist, 14 december 2010 – De Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben vandaag voor het eerst contact gehad over het tussenrapport Naar hulp, genoegdoening, openbaarheid en transparantie van de Commissie van Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-katholieke Kerk in de periode vanaf 1945 (Commissie Deetman).

Bisschoppen en bestuurders van de KNR danken de onderzoekscommissie voor het rapport zoals dat op 9 december jl. door de heer Deetman werd aangeboden. Het rapport geeft een omschrijving van 15 jaar functioneren van Hulp & Recht. Het maakt duidelijk dat sprake is van het zoeken naar geschikte wegen waarbij de maatschappelijke context van groot belang is. Het rapport maakt eveneens duidelijk dat de huidige procedures aanpassing behoeven. De Commissie Deetman doet in deze tussenrapportage verschillende aanbevelingen voor verbetering en professionalisering. Lees verder

Perscommuniqué n.a.v verschijnen rapport Commissie Deetman

PERSCOMMUNIQUÉ
Utrecht / ‘s-Hertogenbosch – De Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) hebben vandaag kennis genomen van het rapport Naar hulp, genoegdoening, openbaarheid en transparantie van de Commissie van Onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-katholieke Kerk (Commissie Deetman). De bestuurders van de KNR en bisschoppen hechten er aan om commissievoorzitter drs. W.J. Deetman, de leden en de onderzoekers te danken en complimenteren voor de snelle en deskundige behandeling van deze eerste onderzoeksopdracht betreffende de hulpverlening aan slachtoffers.

Lees verder