Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > CSLK organiseert 4 september bijeenkomst over financiële ethiek na de kredietcrisis

CSLK organiseert 4 september bijeenkomst over financiële ethiek na de kredietcrisis

Het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk (CSLK) houdt op vrij­dag 4 sep­tem­ber 2020 een bij­een­komst over de fi­nan­ciële ethiek na de krediet­cri­sis. Basis voor de con­fe­ren­tie is het Vati­caanse do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­mische en fi­nan­ciële systeem’.

Deze con­fe­ren­tie stond eer­der gepland op 27 maart 2020 maar kon toen vanwege de maat­regelen tegen versprei­ding van het corona­vi­rus geen doorgang vin­den.

Omdat de Bavo­kathe­draal in Haar­lem met inachtne­ming van de corona­maat­re­ge­len nu weer meer mensen kan plaatsen, is in­schrij­ving weer geopend!

Fi­nan­ciële crisis van 2008

De we­reld­wijde fi­nan­ciële crisis van 2008 had volgens het CSLK een gelegen­heid kunnen zijn om een nieuwe economie te ont­wik­ke­len met meer aan­dacht voor ethische principes en voor een nieuwe reg­le­men­te­ring van de fi­nan­ciële ac­ti­vi­teiten. Ook al zijn op diverse niveaus ver­diens­te­lijke in­span­ningen geleverd, toch wer­den de ver­ou­derde criteria die de wereld blijven beheersen, niet opnieuw door­dacht.

Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling

Het CSLK noemt het zaak om nieuwe eco­no­mische en fi­nan­ciële systemen te ont­wik­ke­len met regels en voor­schriften die het algemene wel­zijn en het respect voor de men­se­lijke waar­dig­heid bevor­de­ren. Het Vati­caanse Di­cas­te­rie voor de Be­vor­de­ring van de In­te­grale Men­se­lijke Ont­wik­ke­ling heeft daar toe het do­cu­ment ‘Over­we­gingen voor een ethische onder­schei­ding in het hui­dige eco­no­mische en fi­nan­ciële systeem’ opge­steld, uit­gaand van de Sociale Leer van de Kerk. Daarin staan fun­da­men­tele over­we­gingen en re­fe­ren­tie­pun­ten ter onder­steu­ning van deze ont­wik­ke­ling en daar­mee de ver­de­di­ging van de men­se­lijke waar­dig­heid.

Agenda

Op de bij­een­komst gaan diverse sprekers, mede aan de hand van dit Vati­caanse do­cu­ment, na in hoeverre fi­nan­ciële in­stel­lingen zich laten lei­den door genoemde uitingen in dit en andere rele­vante do­cu­menten. Kijk voor het programma en voor aanmelding op de website van het CSLK. 

datum: vrij­dag 4 sep­tem­ber 2020
tijd: van 13.00 tot 16.30 uur
ont­vangst is vanaf 12.30 uur
entree: toegang is vrij
locatie: Ka­the­drale Basiliek van Sint Bavo
Leidse­gracht 146, Haar­lem
aanmel­den: info@cslk.nl
meer info: www.cslk.nl

 

Bericht en afbeelding via bisdom Haarlem-Amsterdam.

Tags: , ,