Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Mgr. Hoogenboom bij congres (Re)thinking Europe in Rome

Mgr. Hoogenboom bij congres (Re)thinking Europe in Rome

Ongeveer 350 personen afkomstig uit alle landen van de Europese Unie waren van 27 t/m 29 oktober jl. in Rome om deel te nemen aan het congres (Re)thinking Europe, dat werd georganiseerd door de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap (COMECE) in samenwerking met de Heilige Stoel.

comece-congres-logo-kl-269x300Kerkelijke en politieke leiders alsmede wetenschappers, vertegenwoordigers van verschillende katholieke organisaties en van andere christelijke denominaties ontmoetten elkaar op dit congres. Onder hen was mgr. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht en lid van COMECE. De deelnemers spraken met elkaar over de vraag op welke wijze rooms-katholieken een bijdrage kunnen blijven leveren aan de opbouw van Europa als waardengemeenschap. Zij werden onder andere toegesproken door paus Franciscus. Het congres werd besloten met een pontificale Eucharistieviering in de St. Pietersbasiliek.

Het was de vijfde keer in successie dat paus Franciscus een toespraak hield over de vraag hoe de Rooms-Katholieke Kerk in al haar geledingen een bijdrage kan blijven leveren aan het Europese project. De paus onderstreepte dat de Kerk het vredesproject dat ten grondslag ligt aan de Europese Unie vanaf het begin heeft ondersteund en dat deze ondersteuning blijvend is. “De Kerk blijft actief en oprecht betrokken bij het gezamenlijk doordenken van de toekomst van de Europese Unie,” aldus paus Franciscus.

Tijdens het congres stond de dialoog centraal, doordat de deelnemers constructief met elkaar van gedachten wisselden in de plenaire zittingen en in diverse werkgroepen. Aan de dialoog namen ook leidende EU-politici deel, zoals Frans Timmermans, eerste vicepresident van de Europese Commissie en de voorzitter van het Europees Parlement Antonio Tajani.

Mgr. Hoogenboom spreekt terugblikkend van een zeer geslaagd congres:

“Het is belangrijk dat we in deze vorm van een brede dialoog met mensen uit alle lidstaten van de Europese Unie het gesprek over het Europese project verder voeren. Belangrijke grondslag en referentiepunt voor de vele toespraken en gesprekken tijdens het congres was tot mijn vreugde de grote theologische, filosofische en spirituele rijkdom van onze katholieke sociale leer. Mij is gebleken dat onder de deelnemers heel breed en duidelijk het besef en de overtuiging leven dat het aloude Europa een waardengemeenschap is, gebaseerd op de unieke en onvervreemdbare waardigheid van de mens, door God geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis, wiens waardigheid onverkort gewaardeerd en gerespecteerd moet worden vanaf de conceptie tot aan het natuurlijke levenseinde. Tijdens het congres refereerden vele deelnemers ook geregeld aan andere belangrijke beginselen van de katholieke sociale leer zoals de bescherming van het algemeen welzijn (het bonum commune), de bevordering van de intermenselijke solidariteit, het nastreven van de subsidiariteit die de juiste verhoudingen tussen het individu, de groep en de staat waarborgt en het ontwikkelen van een integrale visie op de schepping en het behoud ervan. Zelf heb ik als deelnemer van de werkgroep, die nota bene plaatsvond in de Titus Brandsmazaal bij de Kerk der Friezen, gepleit voor de bescherming van het menselijk leven alsmede het waarborgen van de belangen van huwelijks- en gezinsleven. Wat mij voorts zeer heeft getroffen, was dat een deelnemer tijdens de plenaire zitting verklaarde dat als we spreken over de toekomst van Europa en wat daarin van belang is, wij in het bijzonder goed moeten luisteren naar de jongeren en naar de armen. Aan het einde van het congres nam paus Franciscus de tijd om, let wel, alle deelnemers aan het congres persoonlijk te begroeten. Ik heb bij die gelegenheid paus Franciscus hartelijk bedankt voor de woorden van hoop en bemoediging die hij bij diverse gelegenheden over Europa en tot de mensen in Europa heeft gesproken. Alle deelnemers zijn naar huis gegaan met de opdracht verder te werken aan de opbouw van een humaan Europa, waarin het behoud van de christelijke waarden, die de grondleggers al inspireerden, wordt nagestreefd en bevorderd. Als lid van COMECE blijf ik van harte bereid om in de parochies een lezing te houden over de grote bijdragen die de Rooms-Katholieke Kerk levert aan de opbouw van Europa.”

Kijk voor meer informatie, foto’s, interviews met de deelnemers en toespraken op www.comece.eu.

Foto © Servizio Fotografico – L’Osservatore Romano: Mgr. Hoogenboom tijdens het congres in gesprek met paus Franciscus.