Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Requiemmis voor bisschop Harrie Smeets: ‘Hij bleef getuigen van zijn toekomst met de Heer’

Requiemmis voor bisschop Harrie Smeets: ‘Hij bleef getuigen van zijn toekomst met de Heer’

Op zaterdag 6 januari werd in de Sint-Christoffelkathedraal in Roermond de requiemviering gehouden voor oud-bisschop Smeets. Mgr. Harrie Smeets overleed op 20 december. mgr. Van den Hende was hoofdcelebrant in de eucharistieviering en verzorgde de homilie. Dit was op verzoek van mgr. Smeets, omdat mgr. Van den Hende als voorzitter van de Bisschoppenconferentie hem destijds tot bisschop wijdde (8 december 2018).

De pauselijke nuntius in Nederland, Mgr. Paul Tschang In-Nam, en kardinaal Wim Eijk van Utrecht zijn aanwezig, Nederlandse bisschoppen evenals emeritus-bisschoppen en bisschoppen vanuit aangrenzende buitenlandse bisdommen. De baar met het lichaam van mgr. Smeets wordt in een lange stoet naar de Sint-Christoffelkathedraal begeleid. In de processie worden de bisschoppelijke regalia van mgr. Smeets meegedragen: zijn staf, zijn mijter en het schild met zijn bisschopswapen.

Welkom door mgr. Maessen

Mgr. Maessen, diocesaan administrator van het bisdom Roermond, heet alle aanwezigen welkom aan het begin van de viering. “Weet u welkom nu wij samen de heilige eucharistie gaan vieren, waarin we de grote heilsdaden van Jezus Christus gedenken die door de heilige Augustinus zo werden verwoord: gedenken is onze liefde, weerzien onze hoop en verrijzen ons geloof”, zegt hij.”

Homilie door mgr. Van den Hende

In zijn homilie vertelt mgr. Van den Hende over het gesprek dat hij met mgr. Smeets had voorafgaand aan de wijding in 2008. “Het ambt van bisschop als een opdracht van de Heer aannemen, in het voetspoor van de eerste apostelen, was voor mgr. Smeets verbonden met de aansporing van de Heer: blijft in mijn liefde (Johannes 15, 9). Zijn wapenspreuk als bisschop was dan ook: In Gods naam mensen liefhebben. In dit bisschopsmotto komt tevens het dubbelgebod van de liefde tot uitdrukking, namelijk God liefhebben en je naaste liefhebben (Matteüs 22, 34-40).”

“Toen bisschop Harrie ernstig ziek werd, liet hij nog meer dan voorheen zien dat hij zijn vertrouwen stelde op de Heer. Hij bleef getuigen in woord en geschrift van zijn toekomst met de Heer, ook al had zijn leven plotseling een ernstige wending genomen en werd het uitoefenen van zijn ambt als bisschop steeds meer belemmerd en beperkt”, aldus mgr. Van den Hende. “Zolang het kon bleef hij parochies bezoeken en dagelijks de heilige eucharistie vieren. Ik weet dat zijn optreden en aanwezigheid voor velen een echt getuigenis betekende. Ook toen de Nederlandse bisschoppen in Rome waren voor het Ad Limina bezoek in 2022 vergezelde bisschop Harrie Smeets ons met moed en vertrouwen.”

“Getuigenis van het geloof afleggen, dat doe je nooit alleen op eigen kracht. Monseigneur Smeets was zich zeer bewust van het feit dat veel mensen voor hem baden, thuis en in de Kerk. Heel bewust ontleende hij dagelijks opnieuw de nodige kracht aan deze geestelijke solidariteit. En ook dat aanhoudende gebed van velen binnen en buiten het bisdom Roermond was op zichzelf al een getuigenis dat we ons toevertrouwen aan de Heer in alle omstandigheden.”

”Door de levende band met Christus de levende Heer blijven wij hier in de Kerk met onze overleden monseigneur Smeets verbonden”, zegt bisschop Van den Hende tot slot. “Zijn getuigenis van Christus tijdens dit leven mag ook in ons leven in geloof daadwerkelijk voortgang vinden in woord en daad. In vertrouwen bevelen wij daarom bisschop Harrie Smeets aan in Gods barmhartigheid, in het besef dat ook wij geroepen zijn om steeds opnieuw ons leven toe te vertrouwen aan de liefde van Christus. Dat is een liefde die niet vergaat (cf. 1 Korintiërs 13, 8) en die ons heel bijzonder -juist ook in deze dagen van verdriet en gemis- mag blijven dragen en sterken als leerlingen van de Heer.”

Laatste gebeden en rituelen door mgr. De Jong

Na de mis werd mgr. Smeets door zijn familie, de aanwezige bisschoppen en de kanunniken begeleid naar het Oude Kerkhof in Roermond. Mgr. De Jong, hulpbisschop van Roermond, sprak daar bij de ingang van de bisschoppelijke grafkapel de laatste gebeden uit en verrichtte de laatste rituelen, zoals de besprenkeling met wijwater en het tekenen van de kist met het kruis. Daarna werd mgr. Smeets bijgezet in de bisschoppelijke grafkapel.

 

Bericht via bisdom Rotterdam, foto’s: John Peters via bisdom Roermond

 

Tags: ,