Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Delegatie Nederlandse Bisschoppenconferentie op werkbezoek in Brussel

Delegatie Nederlandse Bisschoppenconferentie op werkbezoek in Brussel

Een delegatie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie bezocht op maandag 20 februari het Europees Parlement in Brussel. De bisschoppen spraken met onder anderen de heer Wim van de Camp, fractielid van de Europese Volkspartij (EVP) voor het CDA en zijn team. Ook lieten zij zich informeren door beleidsadviseur mw. Merete Bilde van de European External Action Service (EEAS).

De Nederlandse delegatie bestond uit mgr. Van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, de hulpbisschoppen mgr. Hoogenboom, mgr. Woorts, mgr. Hendriks en mgr. De Jong, mw. Woestenberg, jurist ad-extra  en mw. Kruse, hoofd pers en communicatie van de bisschoppenconferentie.

De ontmoeting in Brussel vond mede plaats in het kader van de gesprekken die de bisschoppenconfererentie geregeld voert met politieke partijen en vertegenwoordigers daarvan. Europarlementariër Van de Camp vertelde de bisschoppen over de inspanningen van de Europese Volks Partij om in het Europees Parlement vanuit het christendemocratische gedachtengoed een bijdrage te leveren aan een sterk, transparant en effectief Europa dat ten dienste staat van het welzijn van alle burgers. De heer Van de Camp herinnerde er in dit verband aan dat meerdere belangrijke grondleggers van de Europese Unie geïnspireerd werden door hun rooms-katholieke geloof en dat de Rooms-Katholieke Kerk altijd het Europese Project heeft ondersteund. Van de Camp maakte ook duidelijk dat het heel belangrijk is dat de leden van het Europees Parlement voeling houden met wat er in de lidstaten aangaande de Europese Unie onder de burgers leeft.

Vervolgens sprak de delegatie met mevrouw Bilde van de EEAS. Zij adviseert mevrouw Federica Mogherini, Hoge Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie en Vice-President van de Europese Commissie, over thema’s  op het raakvlak van religies en het buitenlandse beleid van de Europese Unie. De EEAS heeft onder meer als taak om op dit terrein diplomaten uit lidstaten van de Europese Unie middels een cursusaanbod te ondersteunen. Mevrouw Bilde bedankte de Nederlandse bisschoppen voor hun komst. Zij benadrukte het belang van de persoonlijke ontmoeting en uitwisseling met leiders van de Rooms-Katholieke Kerk en andere kerken en religieuze gemeenschappen. Aan het einde van deze ontmoeting bood mgr. Van den Hende mevrouw Bilde en haar collega het boek ‘In dialogue with people of other religions and philosophies’ dat in 2015 onder auspiciën van de Nederlandse Bisschoppenconferentie is gepubliceerd door de heer Berry van Oers. Dit boek biedt een overzicht van belangrijke documenten e.d. over de dialoog die door de Rooms-Katholieke Kerk wordt gevoerd met andere godsdiensten en levensbeschouwingen. Ook de Europarlementariërs waarmee eerder was gesproken, ontvingen dit boek.

De delegatie van de bisschoppenconferentie bracht vervolgens een bezoek aan het Secretariaat van COMECE, de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap (Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis). Comece verenigt de bisschoppen die de bisschoppenconferenties in de 28 lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigen. Voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie is mgr. Hoogenboom lid van Comece. Diaken Michael Kuhn, adjunct secretaris-generaal van Comece, vergezelde de bisschoppen gedurende hun werkbezoek in Brussel. Tijdens het bezoek aan Comece spraken de Nederlandse bisschoppen ook met de apostolische nuntius bij de Europese Unie, mgr. Lebeaupin.

’s Avonds was er een diner met de heer Karl Guha, voorzitter van de Raad van Bestuur van F. van Lanschot Bankiers, de heer Rob van Eijkeren van  het Huis van de Nederlandse Provincies in Europa en de heer Guy Selderslagh, secretaris-generaal van het Europees Comité voor Katholiek Onderwijs in Europa. Met hen werd vanuit rooms-katholiek, politiek en economisch perspectief van gedachten gewisseld over de actuele situatie en de toekomst van de Europese Unie. Geconcludeerd werd dat een van de grootste uitdagingen is om bij de Europese bevolking het besef levend te houden –of opnieuw te wekken- dat het Europese Project van oorsprong een vredesproject is geweest: een ideaal waaraan rooms-katholieken als Robert Schuman,  Konrad Adenauer en Alcide De Gasperi hun beste krachten hebben gegeven. De inspirerende woorden die paus Franciscus in het Europees Parlement te Straatsburg heeft gesproken, zijn richtinggevend voor de inzet van rooms-katholieken voor het Europa van de toekomst.

 

Op de foto: mgr. Van den Hende overhandigt Europarlementariër Wim van de Camp het boek ‘In dialogue with people of other religions and philosophies’.