Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Boodschap paus Franciscus voor de vijftigste Wereldvredesdag

Boodschap paus Franciscus voor de vijftigste Wereldvredesdag

Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 was de vijftigste Wereldvredesdag. Paus Franciscus wenst in zijn boodschap ter gelegenheid van deze dag vrede toe aan elke man, vrouw en kind. Hij bidt dat het beeld en de gelijkenis van God in elke persoon de mensen in staat zal stellen elkaar wederkerig te erkennen als heilige gaven van God, bekleed met een onschatbare waardigheid.

De paus blikt in zijn boodschap terug op de eerste Vredesboodschap waarin de zalige paus Paulus VI zich met een zeer duidelijke boodschap richtte tot alle volkeren en niet alleen tot de katholieken. “Vrede is de enige en ware weg tot menselijke vooruitgang – en niet de spanningen veroorzaakt door eerzuchtige nationalismen, noch de gewelddadige veroveringen, noch de onderdrukkingen die een valse maatschappelijke orde meebrengen,” schreef deze paus.

Paulus VI waarschuwde, zo zegt paus Franciscus, voor “het gevaar te denken, dat de internationale controverses niet kunnen worden opgelost met behulp van de rede, dus van onderhandelingen die steunen op recht, rechtvaardigheid en billijkheid, maar enkel met behulp van afschrikwekkend en moorddadig geweld.” In plaats daarvan roemde hij, met de woorden uit de encycliek Pacem in Terris van zijn voorganger de heilige Johannes XXIII,  “de zin en liefde voor de vrede die steunt op waarheid, rechtvaardigheid, vrijheid en liefde”. Deze woorden hebben in de tussenliggende vijftig jaar niets aan betekenis of urgentie ingeboet, zegt paus Franciscus.

Hij staat vervolgens stil bij geweldloosheid als een stijl van vredespolitiek. ‘Mogen het de liefde en de geweldloosheid zijn die bepalen hoe we met elkaar omgaan als individuen, binnen de samenleving en op het internationale vlak. Wanneer slachtoffers van geweld de verleiding weten te weerstaan om wraak te nemen, worden zij de meest geloofwaardige drijvende krachten van geweldloos werken aan vrede. Moge geweldloosheid, zowel op het meest lokale en gewone niveau als binnen de internationale orde, het kenmerk worden van onze beslissingen, onze relaties en onze acties, ja van het politieke leven in al zijn vormen’, aldus paus Franciscus.

Hij zegt de steun van de katholieke Kerk toe bij elke inspanning om te werken aan vrede door middel van actieve en creatieve geweldloosheid. ‘Op 1 januari 2017 zal de nieuwe Dikasterie voor de Promotie van de Integrale Menselijke Ontwikkeling haar werk beginnen. Deze zal de Kerk helpen om steeds doeltreffender “de onschatbare weldaden van gerechtigheid, vrede en de zorg voor de schepping” te bevorderen, en de zorg op te nemen voor “de migranten, de hulpbehoevenden, de zieken, de uitgeslotenen en gemarginaliseerden, de gevangenen en werklozen, en ook de slachtoffers van gewapend geweld, natuurrampen en alle vormen van slavernij en marteling”. Elke actie op dit vlak, hoe bescheiden ook, helpt om een wereld te bouwen die vrij is van geweld, de eerste stap naar rechtvaardigheid en vrede.’

Lees de boodschap van paus Franciscus voor Wereldvredesdag 2017 hier.