Nieuws

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Actueel > Nieuwsberichten voor parochies > Cijfers inkomsten en uitgaven parochies over 2016 bekend

Cijfers inkomsten en uitgaven parochies over 2016 bekend

De cijfers over de inkomsten van parochies in 2016 zijn bekend. Het hierbij gepubliceerde overzicht laat een daling zien van in totaal € 2 miljoen, 1,3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze daling is minder dan die in 2015 (-2,5%). De opbrengsten uit Kerkbalans daalden met € 1,6 miljoen (- 3,2%) tot bijna € 48 miljoen. Daarentegen zijn de inkomsten die parochies hebben uit bezittingen en vermogen, in 2016 met bijna 4% gestegen.

Deze cijfers worden ontleend aan de jaarrekeningen van de parochies. De inkomsten bedroegen in 2016 bijna € 146 miljoen. Deze inkomsten bestaan voor 60% uit inkomsten ‘levend geld’, dat wil zeggen een optelling van de bijdragen aan Kerkbalans, de collecten voor de eigen kerk en de vergoedingen voor kerkelijke diensten. De overige inkomsten (40%) zijn afkomstig uit bezittingen en beleggingen. De inkomsten levend geld bedragen ruim € 87 miljoen (tegen € 91 miljoen in 2015). Ruim de helft van deze inkomsten wordt gerealiseerd door de geldwerving in het kader van Kerkbalans.

Uitgaven

De totale uitgaven van de parochies bedroegen in 2016 bijna € 159 miljoen; deze uitgaven zijn in vergelijking met 2015 aanzienlijk gedaald, namelijk met ruim € 7 miljoen. Over de hele linie dalen de uitgaven, maar met name die voor gebouwen (- € 4 miljoen). In totaal hadden de parochies in 2016 een tekort van € 13 miljoen (9% van de inkomsten), dat ten laste van het vermogen en de voorzieningen is gebracht.

De gevers

Van de katholieke huishoudens in Nederland draagt slechts 32% bij aan Kerkbalans, dat is 2 procent minder dan in het voorafgaande jaar. Volgens kerkelijke registratie waren er ultimo 2016 3.832.000 katholieken, hetgeen per persoon een Kerkbalans-bijdrage betekent van € 12,50. Wordt dit vertaald naar degenen die daadwerkelijk een kerkbijdrage hebben gegeven (32% van alle katholieken), dan is de gemiddelde Kerkbalans-bijdrage circa € 39 per gever, ofwel circa € 86 gemiddeld per huishouden dat deelneemt aan de actie. Deze bedragen per gever en per gevend huishouden zijn iets hoger dan in 2015.

Voorzitter van de Interdiocesane Commissie Geldwerving in de Rooms-Katholieke Kerk, Hans Zuijdwijk, is blij dat het bedrag per gever iets is gestegen, maar maakt zich ook zorgen over het afnemend aantal katholieken dat geeft. ‘Als je er naar vraagt vindt bijna iedereen het belangrijk dat de kerk er is in hun dorp, wijk of regio, maar het besef dat zij daar aan bij kunnen dragen lijkt beperkt. Ik zou alle katholieken willen vragen: geef voor je kerk. Als iedere katholiek dit jaar minimaal tien euro meer geeft dan vorig jaar, kan dat voor een parochie met een tekort op de begroting al een doorslaggevend verschil maken.’

Cijfers Kerkbalans 2016