Wat is roeping?

Als we spreken over roeping, dan spreken we over een appèl. Van God. Hij is het die roept. Bij Hem ligt het initiatief. Deze roepstem van de Heer kan ervaren worden in het luisteren naar woorden uit de Heilige Schrift, in de stilte van het hart, maar evenzeer in woorden van anderen of situaties in het leven van alledag.

Iedere mens is naar het beeld van God geschapen. Helaas zal eenieder moeten bekennen dat hij of zij niet geheel meer op dit beeld gelijkt. Iedere mens is nu geroepen om weer op dat beeld te gaan gelijken, te worden zoals God hem of haar bedoeld heeft, uiteindelijk te komen tot zichzelf.

De Katholieke Kerk leert ons: “De roeping van de mensheid bestaat erin het beeld van God zichtbaar te maken en zich om te vormen tot het beeld van de ééngeboren Zoon van God. Dit is een persoonlijke roeping, omdat iedereen geroepen is om binnen te gaan in de goddelijke zaligheid; deze roeping betreft eveneens de gehele menselijke gemeenschap” (CKK 1877).

Wie roept?

God roept. Directer kunnen we het niet zeggen. Iedere mens wordt door God persoonlijk aangesproken. De Bijbel getuigt van een veelheid van wijzen waarop God zich aan mensen openbaart. Zo spreekt God tot Mozes vanuit de brandende doornstruik (Ex 3,1-22). De jonge Samuël hoort de stem van God midden in de nacht (1 Sam 3,1-18). Maria krijgt het Woord van God gebracht door de engel Gabriël (Lc 1,26-38). Jezus vertelt ons dat God zijn roepstem ook laat horen in de nood van anderen: “Alles wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt ge voor mij gedaan” (Mt 25,40).

Op vele manieren laat God ook vandaag zijn stem in deze wereld klinken: de stem van God kan gehoord worden in de Schrift en in de viering van de Eucharistie; God spreekt als mensen biddend in de Bijbel lezen; de stem van God klinkt door andere mensen en niet op de laatste plaats door de mens in nood; God spreekt door de natuur; en uiteindelijk spreekt God ook in de stilte van het hart van iedere mens.

Wie worden er geroepen?

Alle mensen worden geroepen, mannen en vrouwen, jong en oud, aanzienlijken en onaanzienlijken. Ook hiervan getuigt de Bijbel veelvuldig. In navolging van de vele Bijbelse getuigenissen, heeft God voor iedere mens een taak en een bestemming in dit leven. Wat dat betreft is iedere mens door God gewild en door Hem geliefd.

Wat is mijn roeping?

Je afvragen wat God met je leven wil, is heel belangrijk. Daardoor blijkt dat je je leven en je toekomst, wie je bent en wat je doet, overgeeft aan Iemand anders, aan God. Hij mag erover beschikken. Zo’n houding is ook een uitdrukking van het vertrouwen dat God zal laten zien op welke manier Hij iemand het meest gelukkig wil maken. Want de bedoeling die God met een mens heeft, druist niet in tegen het wezen van die mens. Integendeel, de mens vindt het meest zichzelf en komt het meest tot ontplooiing als hij beantwoordt aan zijn roeping.

Elke roeping is dus persoonlijk en uniek. Het gaat om de vraag wat God met je leven wil. Zo kan Hij je roepen tot het christelijk huwelijk en je de taak geven kinderen op te voeden. Je kunt je ook geroepen weten om Hem te dienen als priester, diaken of religieus. Dat noemt de Kerk een bijzondere roeping. Meer informatie over deze bijzondere roepingen vind je op deze website.