Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. dr. J.H.J van den Hende
Mgr. dr. J.H.J van den Hende

Mgr. dr. J.H.J van den Hende

Referentschap Oecumene
Indachtig de bede van Christus ‘dat zij één zijn’ (Joh. 17, 11) zijn christenen geroepen om te groeien in onderlinge eenheid. In het directorium voor de oecumene (1993) staat: “Zij die in de naam van Christus zijn gedoopt, zijn juist daardoor geroepen zich te wijden aan het streven naar eenheid”.

Wereldwijd wordt de oecumenische dialoog vanuit de Katholieke Kerk bevorderd door de pauselijke raad voor de eenheid van de christenen. In de Nederlandse kerkprovincie geven de bisschoppen gestalte aan hun oecumenische opdracht door vanuit hun conferentie middels het referentschap oecumene de nodige contacten te onderhouden met andere christenen, alsmede de dialoog en de samenwerking met andere christenen verder te verdiepen en te versterken.

De bisschop referent is onder meer bestuurslid van de Raad van kerken in Nederland en lid van de plenaire vergadering van de Raad. Met de Katholieke vereniging voor Oecumene (KVO) onderhoudt de bisschop referent goede contacten.

Naast de oecumene is de referent voor dit terrein ook degene die de contacten met katholieken van de byzantijnse ritus alsmede de contacten met de oosterse en orthodoxe kerken behartigt.

Referentschap Media en Communicatie (wordt behartigd door de Permanente Raad, waarvan mgr. Van den Hende de voorzitter is).