Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. J.G.M. Van Burgsteden sss.
Mgr. J.G.M. Van Burgsteden sss.

Mgr. J.G.M. Van Burgsteden sss.

Referentschap Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen
De Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen zijn ontstaan vóór en na het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie (1962 – 1965).

Doel: Uitgaande van hun persoonlijk geloof zich internationaal inzetten voor Kerk en samenleving, zijn zij actief betrokken bij de Oecumene en de Interreligieuze Dialoog.

Leden: Leken-gelovigen, gehuwd en ongehuwd, priesters en religieuzen. Zij komen bij elkaar in kernen en groepen voor onderlinge uitwisseling over hun leven. Zij zijn erkend door de Pauselijke Raad voor de Leken.

Commissio Mixta
De Commissio Mixta behartigt de wederzijdse betrekkingen tussen de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). De leden van de Commissio Mixta ontmoeten elkaar regelmatig in vergaderingen en bij bijzondere gelegenheden.