Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. J.G.M. Van Burgsteden sss.
Mgr. J.G.M. Van Burgsteden sss.

Mgr. J.G.M. Van Burgsteden sss.

Referentschap Interreligieuze Dialoog
Het referentschap ‘interreligieuze dialoog’ wordt momenteel behartigd door Mgr. J.van Burgsteden sss. en zijn beleidsmedewerker drs. L.van Oers. Het referentschap wordt ondersteund door de landelijke katholieke Contactraad voor Interreligieuze Dialoog (CID), waarin afgevaardigden uit de bisdommen en andere deskundigen zitting hebben.

Het werk bestaat uit:

  • Het leggen en onderhouden van contacten met koepelorganisaties van aanhangers van niet-bijbelse religies met name moslims, hindoes en boeddhisten.
  • Samenwerking met hen, resulterend in onder meer de organisatie van inhoudelijke bijeenkomsten.
  • Het toerusten van de katholieke achterban op het terrein van de interreligieuze dialoog.
  • Het adviseren en informeren van de bisschoppenconferentie inzake de interreligieuze dialoog.
  • Het afstemmen van interreligieuze activiteiten met reformatorische kerken met wie in het verband van de Raad van Kerken wordt samengewerkt aan interreligieuze dialoog.

Referentschap Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen
De Kerkelijke Bewegingen en Nieuwe Gemeenschappen zijn ontstaan vóór en na het Tweede Vaticaans Oecumenisch Concilie (1962 – 1965).

Doel: Uitgaande van hun persoonlijk geloof zich internationaal inzetten voor Kerk en samenleving, zijn zij actief betrokken bij de Oecumene en de Interreligieuze Dialoog.

Leden: Leken-gelovigen, gehuwd en ongehuwd, priesters en religieuzen. Zij komen bij elkaar in kernen en groepen voor onderlinge uitwisseling over hun leven. Zij zijn erkend door de Pauselijke Raad voor de Leken.

Commissio Mixta
De Commissio Mixta behartigt de wederzijdse betrekkingen tussen de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). De leden van de Commissio Mixta ontmoeten elkaar regelmatig in vergaderingen en bij bijzondere gelegenheden.