Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom
Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom

Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom

Referentschap COMECE
Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom is bisschop-referent voor COMECE, de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap (Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis). COMECE verenigt de bisschoppen die de Bisschoppenconferenties in de 28 lidstaten van de Europese Unie vertegenwoordigen. Dit met als doel om in een geest van collegialiteit een nauwere samenwerking tussen deze Bisschoppenconferenties te bevorderen met betrekking tot aangelegenheden die verbonden zijn met de ontwikkeling van de bevoegdheden en activiteiten van de Europese Unie (art. 1 Statuut). Mgr. Hoogenboom is lid van de plenaire vergadering van COMECE. Deze komt ieder voorjaar en najaar in Brussel bijeen voor de bespreking van voor de Katholieke Kerk in Europa actuele thema’s betreffende de Europese Unie. Voorts is Mgr. Hoogenboom voorzitter van de Commissie voor Juridische Aangelegenheden van COMECE.