Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Mgr. drs. H.W. Woorts
Mgr. drs. H.W. Woorts

Mgr. drs. H.W. Woorts

Referentschap Bedevaarten
Christenen zijn pelgrims onderweg naar het eeuwig Vaderhuis waarheen onze Heer Jezus ons is voorgegaan. Al sinds de christelijke Oudheid pelgrimeren mensen naar plaatsen die verbonden zijn met Christus alsook met Maria, de apostelen, de martelaren en andere heiligen. Daar trekken zij naar toe, om hun geloof te verdiepen en te vieren, uit dankbaarheid, om kracht en vrede te vinden, om boete te doen, om de Wereldkerk te ervaren of om anderen te begeleiden. De Kerk beveelt het pelgrimeren aan omdat het veelal ons geloof en leven versterkt en verrijkt. De Nederlandse bisschoppenconferentie hecht er groot belang aan dat bedevaarten pastoraal, liturgisch, catechetisch en organisatorisch goed verzorgd zijn. Zij werken daartoe samen met de vier door haar erkende bedevaartorganisaties: VNB, OLB, NLZ en de militaire bedevaarten. Namens de Nederlandse bisschoppen is de bisschop-referent mgr. drs. H.W. Woorts. Hij onderhoudt de contacten met de genoemde bedevaartorganisaties en draagt met vele anderen er aan bij dat houden van bedevaarten gestimuleerd en georganiseerd wordt, zowel in en door onze parochies als in en door onze bisdommen.

Referentschap Kerk en Jodendom
De Joodse godsdienst heeft voor christenen een wezenlijke en blijvende betekenis. Dit inzicht werd op 28 oktober 1965 verwoord in de verklaring ‘Nostra aetate’ van het Tweede Vaticaans Concilie. De Kerk kan zichzelf alleen verstaan in relatie tot het Jodendom. Vanaf  het Tweede Vaticaans Concilie heeft de Rooms-Katholieke Kerk – de pausen voorop – gewerkt aan de dialoog met het levende Jodendom. In Nederland is gekozen voor een referentschap voor ‘Kerk en Jodendom’. Bisschop-referent voor Kerk en Jodendom is mgr. drs. H.W. Woorts. Hij wordt bijgestaan door mevrouw dr. T. de Lange (beleidsmedewerker), de Begeleidingscommissie Jodendom (BJ) en de KRI (Katholieke Raad voor Kerk en Jodendom). Intussen is er een hartelijke band gegroeid tussen de bisschoppen en rabbijnen en verschillende Joodse gemeenten. De dialoog tussen Joden en christenen wil ook een bijdrage zijn aan de bevordering van vrede en gerechtigheid in onze samenleving.