Meer informatie

Rooms-Katholieke Kerk Nederland > Personen > bisschoppen > Dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk
Dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk

Dr. Willem Jacobus kardinaal Eijk

Referentschap Medische Ethiek
De referent bestudeert de ethische aspecten en de wetgeving met betrekking tot ontwikkelingen in de gezondheidszorg en de biomedische wetenschappen. Namens de Nederlandse bisschoppen stelt hij daarover verklaringen op. Daarover houdt hij tevens lezingen en publiceert hij bijdragen in dagbladen en wetenschappelijke tijdschriften.

Referentschap Opleidingen tot Kerkelijke Bedieningen
De Referent was nauw betrokken bij het fusieproces van de Theologische Faculteit van Tilburg (TFT) en de Theologische Katholieke Universiteit (KTU) in Utrecht, dat in 2007 resulteerde in de Faculteit Katholieke Theologie (FKT) van de Universiteit van Tilburg ofwel de Tilburg School of Catholic Theology (TST). Tevens was hij verantwoordelijk voor de aanvraag van de canonieke erkenning van de TST door de Heilige Stoel, die in 2012 definitief is erkend. Heden is hij Groot-Kanselier van de TST, in welke hoedanigheid hij het studieprogramma moet goedkeuren en aan hoogleraren en docenten bij hun benoeming een missio canonica of een venia docendi geeft, verklaringen waarmee wordt bevestigd dat hun onderricht en publicaties in overeenstemming zijn met de leer van de Kerk. Tevens doet de Referent dat als Moderator van de Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing in Utrecht.